Workshop “Buxhetimi-Parimet, Objektivat dhe Fazat Kryesore”

NDI-ja në bashkëpunim me IPPM-në organizuan për studentët praktikantë të programit të internshipit pranë Kuvendit të Shqipërisë dy ditë trajnimi intensiv, përgjatë datave 11 dhe 12 dhjetor 2018. Ky trajnim u drejtua nga Prof. Dr Arben Malaj, Presidenti i Nderit të IPPM-së mbi temën “Buxhetimi – parimet, objektivat dhe fazat kryesore”.

Në ditën e parë studentët praktikantë u njohën me buxhetin si një instrument i rëndësishëm i politikave ekonomike së bashku me objektivat, fazat nëpër të cilin kalon procesi i buxhetimit, kuadri ligjor dhe institucionet që përgatisin buxhetin.

Një vëmendje të veçantë Prof. Dr. Malaj u dha strategjive të ndryshme mbi të cilat mbështetet buxheti, si ajo e SDG-së 2030 (Sustainable Development Goals), Strategjitë e Zhvillimit të Integruar, Strategjitë Sektoriale dhe Strategjia e Menaxhimit të Financave Publike.

Gjithashtu, gjatë trajnimit studentët u ndalën dhe te buxhetimi me pjesëmarrje, i cili konsiston në pjesëmarrjen e grupeve të interesit në buxhet. Në këtë linjë u diskutua mbi Buxhetin e Qytetarit 2017. Në pjesën përmbyllëse të ditës së parë u diskutua mbi kalendarin e buxhetit afatmesëm dhe buxhetin vjetor.

Dita e dytë e trajnimit nisi me një pjesëmarrje interakive mbi çështjet e diskutuara ditën e parë. Trajnimi vijoi me ndarjen në grupe të studentëve për të paraqitur objektivat  e buxhetit për tre grupe interesi si në vijim: Buxhetimi i Përgjithshëm Gjinor, Buxheti për Sektorin e Shëndetësisë, Buxheti për Sektorin e Arsimit, Buxheti për Mbrojtjen e Mjedisit, pjesë gjatë së cilës u inkurajuan pyetjet dhe diskutimet.

Në vijim u kryen prezantimet e punëve përkatëse në grup për buxhetin në lidhje me arsimin, shëndetësinë, barazinë gjinore dhe mbrojtjen e mjedisit, ku studentë treguan përgatitje për të rezultuar të suksesshëm.

Në fund të trajnimit dy ditor fokusi u ndal mbi konkluzionet e arritura dhe opinionet e studentëve pjesëmarrës.

IPPM-ja është e gatshme dhe e hapur të mbështesë studentët mbi pyetje e diskutime për të cilat kërkohet një eksperiencë konkrete dhe mbi çdo lehtësi tjetër në funksion të tyre.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*