Objektivat

  • Zhvillimi dhe promovimi i praktikave më efektive mirëqeverisëse në sektorin publik dhe atë privat.
  • Nxitja e debatit publik mbi mirëqeverisjen.
  • Koordinimi në bashkëpunim i grupeve të ndyshme të interesit në lidhje me çështjet e mirëqeverisjes dhe ngritja e një proçesi/dialogu mes tyre.
  • Asistimi në reformimin dhe administrimin cilësor të sektorit publik.
  • Mbështetja e institucioneve të cilat promovojnë zhvillimin social, ekonomik dhe politik.
  • Promovimi i politikave dhe masave administrative efektive nëpërmjet komunikimit publik duke garantuar lirinë e informimit tek qytetarët.
  • Kontribuimi në institucione më të mira duke i shërbyer qytetarëve.