Misioni dhe Vizioni

Misioni

Të kontribuojë në ndërgjegjësimin publik mbi sfidat e mirëqeverisjes nëpërmjet zhvillimit dhe promovimit të alternativave për një cilësi më të lartë të mirëqeverisjes në sektorin publik dhe atë privat dhe të sigurojë angazhimin e tyre në mirëqeverisje.

Vizioni

Një publik i mirëinformuar mbi mirëqeverisjen në Shqipëri, që të sigurojë pjesëmarrjen e tyre aktive si parakusht për sukses në sfidat e mirëqeverisjes.