Pjesëmarrja e IPPM-së në konferencën vjetore të EEN që po zhvillohet në Helsinki të Finlandës nga data 21 – 23 Tetor 2019.

IPPM ka pasur nderin te jete pjesëmarrëse e përfaqësuar me Drejtorin Ekzekutiv Z. Ledjon Shahini ne Konferencës Vjetore e Enterprise Europe Network (EEN) qe zhvillohet ne Helsinki nga data 21-23 Tetor. Konferenca Vjetore e Enterprise Europe Network (EEN) është ngjarja kryesore e Rrjetit që bashkon 800 partnerë të Rrjetit, përfaqësues nga institucionet evropiane dhe aktorë të tjerë të jashtëm kryesorë për të eksploruar sesi të ndihmojnë NVM-të të shfrytëzojnë sa më shumë tregun në Evropë dhe jashtë saj. Ngjarja e sotme kishte seanca plenare, kënde të folësve, tabela diskutimesh, zona të rrjetëzimit, mundësi të përputhjes së biznesit dhe ngjarje sociale.

Sot, NVM-të evropiane dhe rrjeti që i mbështesin ata po përballen me një numër sfidash, nga zhvendosjet kryesore në mjedisin politik në shkallën e shpejtë të ndryshimeve industriale dhe teknologjike. Në dritën e këtyre sfidave, tema kryesore për ngjarjen e këtij viti është: “Adresimi i nevojave të ardhshme të NVM-ve”.

Kjo temë përfshin një sërë seancash që mbulojnë një përzgjedhje temash duke përfshirë:

 • Politika industriale dhe qëndrueshmëria.
 • Treg i vetëm.
 • Mbështetje për inovacion.
 • Ndërkombëtarizimi.
 • Qasja në financa dhe shkallët e rritjes.
 • Digitalizimi, përfshirë Inteligjencën Artificiale (IA).

Edicioni i këtij viti është organizuar nga Komisioni Evropian dhe Agjensia Ekzekutive për Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (EASME) në partneritet me tre partnerë të Rrjetit Finlandez: Biznesin Finland, Dhomën e Tregtisë së Rajonit të Helsinkit dhe Parkun e Shkencave Turku.

Komisioni Europian dhe Agjensia Ekzekutive për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (EASME).

E krijuar nga Komisioni Evropian, EASME synon të ndihmojë në krijimin e një ekonomie evropiane më konkurruese dhe me efikasitet të burimeve bazuar në njohuri dhe inovacion. EASME ofron mbështetje me cilësi të lartë për përfituesit e saj, duke e shndërruar politikën e BE-së në veprim.

Si një agjenci ekzekutive e Komisionit Evropian, EASME menaxhon pjesë të konsiderueshme të COSME (përfshirë Rrjetin e Ndërmarrjeve Evropë), LIFE, Horizon 2020 dhe EMFF, duke siguruar që veprimet e financuara nga këto programe të japin rezultate dhe t’i ofrojnë Komisionit kontribut të vlefshëm për detyrat e tij të politikës .

Drejtoria e Përgjithshme e Komisionit Evropian për Tregun e Brendshëm, Industri, Sipërmarrësi dhe NVM (DG GRW).

Drejtoria e Përgjithshme (DG) për Tregun e Brendshëm, Industri, Sipërmarrësi dhe NVM është shërbimi i Komisionit Evropian përgjegjës për:

 • Kompletimin e tregut të brendshëm të mallrave dhe shërbimeve.
 • Duke ndihmuar shndërrimin e BE-së në një ekonomi të zgjuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse duke zbatuar politikat industriale dhe sektoriale të nismës së flamurit Evropë 2020.
 • Nxitja e sipërmarrjes dhe rritja duke zvogëluar barrën administrative për bizneset e vogla
 • Lehtësimin e qasjes në fonde për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM-ve).
 • Mbështetja e hyrjes në tregjet globale për kompanitë e BE-së.
 • Krijimin e politikës për mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë industriale, koordinimin.
 • Kozicioni dhe negociatat e BE-së në sistemin e të drejtave ndërkombëtare të pronësisë intelektuale (IPR) dhe ndihmimin e inovatorëve se si të përdorin në mënyrë efektive të drejtat e IP.
 • Dorëzimi i politikës hapësinore të BE-së përmes dy programeve në shkallë të gjerë Koperniku (sistemi satelitor evropian i vëzhgimit të Tokës) dhe Galileo (sistemi satelitor evropian i navigimit global), si dhe veprimet kërkimore për të nxitur inovacionin teknologjik dhe rritjen ekonomike.

Rrjeti i Ndërmarrjeve Evropian në Finlandë.

Rrjeti i Ndërmarrjeve Evropë në Finlandë përfaqësohet nga tre organizata, të cilat janë të përfshira të gjithë si bashkë-organizatorë të konferencës.

 • Biznesi Finlanda është një përshpejtues i rritjes globale. Biznesi Finlanda krijon rritje të re duke ndihmuar bizneset të shkojnë globale dhe duke mbështetur dhe financuar inovacione. Ekspertët e saj më të mirë dhe të dhënat e fundit të hulumtimit lejojnë kompanitë të shfrytëzojnë mundësitë e tregut dhe t’i kthejnë ato në histori suksesi. Strategjia e Biznesit Finlanda është e dyfishtë: mundëson që kompanitë të rriten ndërkombëtarisht dhe gjithashtu krijojnë ekosisteme biznesi të klasit botëror dhe një mjedis konkurrues biznesi për Finlandën. Biznesi Finlandë punëson 600 ekspertë në 40 zyra jashtë shtetit dhe në 20 zyra rajonale përreth Finlandës. Biznesi Finlandë është pjesë e rrjetit Ekipi Finlandë. Për më tepër, Business Finland është koordinatori i Enterprise Europe Network në Finlandë.
 • Dhoma e Tregtisë së Qarkut të Helsinkit (HRCC) është themeluar në vitin 1917 dhe është një nga dhomat më të mëdha tregtare bazuar në anëtarësimin vullnetar në Evropë. Me mbi 7000 anëtarë, përfshirë të gjitha kompanitë kryesore në rajon, HRCC punon pa probleme me aktorët lokalë dhe grupet e interesit. Dhoma e Tregtisë u ofron shërbime standardeve të larta anëtarëve të saj, përfaqëson komunitetin e biznesit dhe lobet për interesat e saj. Shërbimet këshilluese falas janë një përfitim i anëtarësimit në HRCC. Dhoma gjithashtu siguron një larmi të kurseve të trajnimit për tema me interes aktual. Dhoma e Tregtisë promovon suksesin e kompanive në Rajonin e Helsinkit.
 • Parku Shkencor Turku, i themeluar në vitin 1988, ofron shërbime biznesi dhe inovacioni në Qarkun Turku ku 22,000 kompani, gjashtë universitete, dhe një rrjet i gjerë bashkëpunimi i lojtarëve të ndryshëm përshpejtojnë gjenerimin e produkteve dhe shërbimeve të reja, si dhe rritjen e operacioneve të biznesit dhe mirëqenia lokale. Në zhvillimin e biznesit, fillimi i një sipërmarrje të re, biznesi në rritje dhe ndërkombëtarizimi Turku Science Park u shërben të gjitha industrive, por fushat fokale janë teknikë të pastër, fusha krijuese, industri përvoje, shëndetësi, detare dhe industri të teknologjisë. Parku Science Turku ofron shërbime të Enterprise Europe Network edhe në zonat Mikkeli dhe Seinäjoki në bashkëpunim të ngushtë me kompani të shërbimit të biznesit areal.

Dhoma e Tregtisë në Luksemburg dhe B2fair.

B2fair është një koncept ndërkombëtar i Dhomës së Tregtisë Luksemburg që ndërthur pasuritë e panaireve tregtare me avantazhet e evenimenteve ndërkombëtare. Një markë tregtare e mbrojtur ndërkombëtarisht, B2fair ®, së bashku me partnerët e saj, organizon 8-10 evenimente çdo vit duke lejuar kompanitë të gjejnë partnerë të rinj afaristë në një mënyrë të lehtë dhe me kosto efektive përmes takimeve të para-organizuara cilësore të biznesit.

Evenimenti i ofron kompanive:

 • Informacione të vlefshme për kontaktet e mundshme para panairit tregtar
 • Organizimi i takimeve individuale të biznesit sipas nevojave dhe kërkesave specifike të tyre.
 • Kushtet ideale të biznesit për:
 • Kontakte biznesi të reja dhe me cilësi të lartë;
 • Gjenerimi i partnerëve të rinj të biznesit dhe partneriteteve të mundshme;
 • Transferim i suksesshëm i njohurive në nivelin ndër-rajonal dhe ndërkombëtar.

Burimi.

Si IA dhe të dhënat mund të personalizojnë arsimin e lartë.

Inteligjenca Artificiale (IA) po transformon me shpejtësi dhe përmirëson mënyrat se si funksionojnë industri si kujdesi shëndetësor, bankar, energji dhe pakicë. Sidoqoftë, ekziston një industri në veçanti që ofron një potencial të jashtëzakonshëm për aplikimin e teknologjive të IA: arsim. Mundësitë – dhe sfidat – që futja e inteligjencës artificiale mund të sjellë në arsimin e lartë janë të rëndësishme.

Mësimi i personalizuar si gur themeli.

Kolegjet dhe universitetet e sotme përballen me një gamë të gjerë sfidash, duke përfshirë studentë të paaftë, nivele të larta të braktisjes dhe jo efektivitetin e një qasjeje tradicionale “me një madhësi të përshtatshme” për arsimin. Por kur analizat e mëdha të të dhënave dhe inteligjenca artificiale përdoren si duhet, mund të krijohen përvoja të personalizuara të të mësuarit, të cilat nga ana tjetër mund të ndihmojnë për të zgjidhur disa nga këto sfida.

Me një përvojë të personalizuar të të mësuarit, çdo student do të gëzonte një qasje arsimore krejtësisht unike që është plotësisht e përshtatur me aftësitë dhe nevojat e tij / saj individuale. Kjo mund të rrisë drejtpërdrejt motivimin e studentëve dhe të zvogëlojë mundësinë e tyre për braktisje. Ai gjithashtu mund t’u ofrojë profesorëve një kuptim më të mirë të procesit mësimor të secilit student, i cili mund t’iu lejojë atyre të japin mësim në mënyrë më efektive. Ja si mund të duket kjo: Sistemet e mësimit të bazuara në IA do të jenë në gjendje t’u japin profesorëve informacion të dobishëm në lidhje me stilet e të mësuarit të studentëve të tyre, aftësitë dhe përparimin, dhe të japin sugjerime se si t’i përshtatin metodat e tyre të mësimdhënies me nevojat individuale të studentëve. Për shembull, disa studentë mund të jenë duke përjetuar vështirësi në të nxënë ose sfida që kërkojnë vëmendje shtesë ose mësimdhënie për të vazhduar më tej. Të tjerët mund të përparojnë aq shpejt sa nuk po sfidohen intelektualisht dhe do të përfitonin nga materiale shtesë ose studime. Në të dy këto skenarë hipotetikë, sistemet e mësimit të IA do të ndihmojnë studentët të arrijnë potencialin e tyre të plotë, me siguri duke i parandaluar ata që të braktisin, duke identifikuar probleme sa më shpejt për të lejuar të merren masat e duhura korrigjuese.

Që ky lloj sistemi mësimor i bazuar në AI të funksionojë siç duhet, do të duheshin të dhëna të mëdha për ta trajnuar atë. Siç u diskutua më vonë në këtë artikull, ato të dhëna duhet të përdoren në mënyrë etike, dhe studentët do të duhet të informohen për mënyrën se si të dhënat e tyre personale mund të ndahen dhe përdoren nga algoritmet e AI.

Burimi.

 

Ri-aftësimi i punëtorëve është një pjesë qendrore e përgjegjësisë sociale të korporatave.

Nuk është sekret se “Mosha e Automatizmit” nuk është vetëm në rrugën e saj; eshte ketu. Forumi Ekonomik Botëror kohët e fundit vlerësoi se 1.4 milion njerëz do të humbasin punën e tyre deri në vitin 2026 si rezultat i ndryshimit teknologjik, me më shumë se 70% të atyre humbjeve të vendeve të punës që ndodhin sepse lloji i punës do të pushojë së ekzistuari. Rajonet rurale gjithashtu pritet të preken në mënyrë disproporcionale, sipas një raporti të ri të Institutit Global McKinsey.

Në edX, vetë hulumtimi ynë zbuloi se hendeku më i dukshëm i aftësive është në shkencat e të dhënave. Në anketën tonë, 39% e të anketuarve raportuan se ndjeheshin më pak aftësi e të dhënave me theks në analitikë dhe shkencë kompjuterike, dhe një e katërta (24%) raportuan se u është dashur të pyesin një burim të jashtëm se si të punojnë me një teknologji që përdor kompania. Shkalla e dytë e aftësive me boshllëkun më të madh është aftësitë e biznesit dhe aftësitë e buta, përfshirë menaxhimin e projektit dhe udhëheqjen, me më shumë se një e treta e të anketuarve mendojnë se mungojnë në këtë fushë.

Ndërsa statistikat si këto tregojnë historinë e sfidave me të cilat përballen, drejtuesit, studiuesit dhe politikanët njëlloj po kapin pyetjen jo vetëm se si të përgatisin forcën e ardhshme të punës për këtë përçarje, por edhe kush duhet ta zotërojë zgjidhjen. A do të marrë një mandat federal për të ndërmarrë iniciativa të kërkimit në fusha si shkenca e të dhënave dhe UA për të parë një ndikim të vërtetë? A do të thotë individë që kërkojnë mundësi trajnimi më vete?

Burimi.

Aty ku ndërmarrjet shkojnë keq me mësimin dhe zhvillimin.

Organizatat shpenzuan 359 miliardë dollarë globalisht për trajnime në vitin 2016, por a ia vlente?

Jo kur keni parasysh si vijon:

funksionin e të mësuarit dhe zhvillimit të kompanisë së tyre (L&D);

e tyre;

punët e tyre; dhe

 • Vetëm 25% e të anketuarve në një studim të kohëve të fundit në McKinsey besojnë se

trajnimi i performancës së përmirësuar me masë.

Jo vetëm që pjesa më e madhe e trajnimeve në kompanitë e sotme është e paefektshme, por qëllimi, koha dhe përmbajtja e trajnimit është me të meta.

Mësoni për arsyet e gabuara

Bryan Caplan, profesor i ekonomisë në Universitetin George Mason dhe autor i çështjes kundër arsimit, thotë në librin e tij se arsimi shpesh nuk ka aq shumë për të mësuar aftësi të dobishme në punë, por për njerëz që shfaqen ose “sinjalizojnë”.

Burimi.