Rritja e kapaciteteve për vetëpunësim te të Rinjtë. Go Green!

Data e Fillimit: 8 Maj 2018

Data e Mbarimit: 8 Nëntor 2018

Shteti: Shqipëri

Mbështetur nga:  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Përshkrimi i Projektit:

Projekti: “Rritja e kapaciteteve për vetëpunësim te të Rinjtë. Go Green!” ka si qëllimi kryesor të tij krijimin e kushteve optimale për të lehtësuar vetëpunësimin e të rinjve nëpërmjet sipërmarrjes së bizneseve të reja pro-mjedisore në katër rajonet e vendit. Nëpërmjet trajnimeve, përgatitjes së dedikuar të Guidave Rajonale të Vetëpunësimit dhe promovimit të tyre harmonizuar me Guidën kombëtare për vetëpunësimin, do të synohet që të rinjtë të kenë njohuri, ide dhe informacione të qarta lidhur me sektorët potencialë me interes ekonomik dhe të gjitha etapave që duhet të ndjekin për hapjen e një biznesi të ri. Fokusi prioritar i guidave do të jenë analizat e përshtatura të të gjitha procedurave dhe proceseve që ndërlidhen me suksesin në vetëpunësim dhe sipërmarrjen individuale duke dhënë raste specifike për iniciativa vetëpunësimi në biznese pro mjedisore sipas rajoneve të vendit.

 

Buletini i Financave Publike – Mars 2018

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Mars 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 deri në Mars 2018.

Për më shumë informacione lexoni materialin e mëposhtëm:

Presidenti i Nderit të IPPM-së, Prof. Dr. Arben Malaj, në simpoziumin mbi sfidat e punësimit

Presidenti i Nderit të Institutit për Politikat Publike dhe Mirëqeverisje, Prof. Dr. Arben Malaj, do të bëhet pjesë e simposiumit që do të organizohet nga Departamenti i Ekonomiksit të Universitetit “Epoka” mbi sfidat e punësimit.

Ky simpozium do të zhvillohet më datë 18 Maj 2018 në ambientet e “Tirana International Hotel” gjatë kohës 10:00 – 12:00. Ai është dizajnuar për të lehtësuar një diskutim midis përfaqësuesve të qeverisë, institucioneve ndërkombëtare, industrisë dhe akademisë se si të përgatisin më mirë forcën e punës për mundësitë dhe sfidat e Revolucionit të katërt të vazhdueshëm industrial.

Prof. Dr. Arben Malaj do të diskutojë mbi sfidat me të cilat përballet e ardhmja e punësimit në Shqipëri duke dhënë edhe rekomandimet përkatëse për t’i adresuar këto sfida, në mënyrë të rritjes së mundësisë së punësimit për  gjeneratën e re të studentëve, punonjësve dhe sipërmarrësve.

IPPM pjesë e javës së demokracisë vendore

Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen është bërë pjesë e aktiviteteve në kuadër të javës së demokracisë vendore të organizuar nga LëvizAlbania me mbështetjen financiare të Qeverisë Zviceriane nëpërmjet Agjencisë për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Përfaqësues të IPPM-së kanë qenë pjesë e tryezës së rrumbullakët “Fuqizimi i pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve në vendimmarrje”, ku përveç rëndësisë thelbësore që ka pjesëmmarrja aktive qytetare në demokracinë vendore, është diskutuar edhe mbi projektligjin “Për referendumet vendore”.

IPPM ka mbështetur fuqizimin qytetar në kuadër të pjesëmarrjes së tyre në proceset vendimmarrëse gjatë zbatimit të projektit: “Buxheti i Qytetarit. Transparencë në rritje dhe pjesëmarrje aktive në Bashkinë Lezhë” si pjesë e thirrjes nr. 3 të projektit LëvizAlbania.

IPPM do të vazhdojë të kontribuojë në ndërgjegjësimin publik mbi sfidat e mirëqeverisjes dhe të sigurojë angazhimin qytetar në mirëqeverisje, si pjesë e misionit të saj.