Studim mbi Zhvillimin e Politikave të Mikrokredisë në Financimin e Sektorit të Agrobisnesit në Shqipëri

Data e Fillimit: Nëntor 2015

Data e Mbarimit: Mars 2016

Shteti: Shqipëri

Mbështetur nga: ABC Foundation

Përshkrimi i Projektit:

Në bashkëpunim me Fondacionin ABC, IPPM ka kryer një studim mbi zhvillimin e politikave të mikrokredisë në financimin e sektorit të Agrobisnesit në Shqipëri.

Ky studim i përgatitur nga IPPM kishte për qëllim zhvillimin e një analize të thelluar për mikrokredinë në sektorin e agrobiznesit, e cila do të shërbej për zhvillimin e këtij tregu dhe zhvillimit ekonomik të vendit.
Studimi u përqendrua në arritjen e katër objektivave specifike:
1.Rritja e njohurive mbi politikat mikrofinanciare
2.Vlerësimi i impaktit real socio-ekonomik i mikrokredisë dhe mikrofinancën.
3.Fuqizimi i klientëve aktual dhe atyre potencial me njohuri basike për biznesin.
4.Trajnimi për praktikat dhe procedurat te procesit të kreditimit ne institucionet mikrofinanciare.

Për më shumë informacione ju lutem na kontaktoni në e-mailin: secretary@ippm.al

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*